Ochrana osobných údajov – GDPR

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ 2016/679
(v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa nariadenia EÚ 2016/679.

Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi

Prevádzkovateľ:
Mgr. Anikó Sárkányová CK Melitour, so sídlom L. Novomeského 767/26, 927 01 Šaľa
OU-SA-OZP-2016/001651-2, č. živn.reg. 450-13302, vydal OÚ Šaľa (ďalej len CK Melitour)
Kontaktné údaje:

Adresa na zaslanie písomností: Anikó Sárkányová CK Melitour, L. Novomeského 767/26, 927 01 Šaľa
Adresa kancelárie: CK Melitour, Vlčanská č.6789/6A, 927 01 Šaľa
Telefonický kontakt: +421 903 143 787,  e-mailový kontakt: info@melitour.sk

CK Melitour je cestovnou kanceláriou s poskytovaním služieb cestovného ruchu vo forme organizovania vlastných zájazdov.

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, v súvislosti s kúpou zájazdu od nás, pri vyžiadaní informácií a komunikácií v súvislosti poskytovaní našich služieb.

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Pre cestovnú kanceláriu je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov cestujúcich zmluva o zájazde, tzn. osobné údaje cestujúcich sú nevyhnutné na plnenie zmluvy o zájazde.
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitnú službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám (uzatváranie zmlúv o zájazde a poskytovanie z toho vyplývajúcich služieb).
Vašu lojalitu si vieme získať a udržať, len pokiaľ Vám budeme vedieť poskytovať len také služby, ktoré budú pre Vás zaujímavé a atraktívne.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.
Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje – vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia.
  (pre účtovnú evidenciu a na účely cestovného poistenia)
 • Zmluvné údaje – obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou.
  (pre plnenie zmluvy o zájazde)
 • Platobné informácie – údaje o bankovom účte, ktoré používate pri platení našich služieb.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii  e-mailová a poštová adresa, telefónne číslo.
 • Webové služby – www.melitour.sk
  Súbory cookies – sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť uložené vašim prehliadačom. Nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Na našej stránke s jednoduchým klikom na tlačítko, máte možnosť súhlasiť alebo odmietnuť používanie cookie súborov. Súhlas používania cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy webovej stránky. Podrobnú informáciu o cookies prečítajte na našej webstránke www.melitour.sk.

   IP adresa – je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Každý používateľ internetu má pridelenú jedinečnú IP adresu, ktorá mu bola pridelená poskytovateľom internetového pripojenia. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohotu dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchované nami, ani našimi poskytovateľmi štatických služieb.
  Analytika – prostredníctvom služby Google Analytics sledujeme návštevnosť a správanie zákazníkov na našich stránkach. Medzi zbierané údaje patrí: čas strávený na stránkach, navštívené podstránky, typ prehliadača, typ zariadenia (mobil, tablet, stolový počítač). Nazbierané údaje nám pomáhajú pri nastavení a prispôsobení webstránky. Nazbierané údaje sú anonymizované a neidentifikovateľné s konkrétnou osobou. Počítadlo na hlavnej stránke informuje len o sumárny počet návštevníkov. Nezbiera žiadne iné osobné údaje.
  Log súbory – vytvára váš internetový prehliadač a sú uložené v protokolových súboroch. Obsahujú dátum a čas prístupu na web stránku, URL adresu stránky, IP adresu, množstvo prenesených údajov, operačný systém a typ prehliadača. Slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené.
  Kontaktný formulár – umiestnený na našej stránke slúži na preposlanie vašej správy na náš e-mail (info@melitour.sk). Do formulára sa vložia základné údaje tj. meno, emailová adresa a správa. Slúži na komunikáciu v rámci poskytnutia našich služieb. Po vybavení obsahu sa správa vymaže.
  Newsletterzasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na webovej stránke www.melitour.sk. Návštevník sa môže prihlásiť k odberu noviniek zadaním mena a svojej e-mailovej adresy do políčka „Newsletter a novinky“ a potvrdením „Odoberať newsletter“. Prihlásením na odber noviniek zákazník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679.
  Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
  a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
  b) Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
  Odber newsletter-a môžete kedykoľvek zrušiť (odhlásiť sa) s oznámením na náš e-mail, písomne, telefonicky alebo osobne. Zrušenie odberu urobíme bezodkladne po obdržaní Vašej žiadosti.
  Komentáre a multimédiá – na našu webovú stránku nie je možné pridávať komentáre ani iný multimediálny obsah.
  Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ak dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu (prípadne do doby prijatia žiadosti o výmaz). Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov.

Poskytujeme Vaše osobné údaje iným subjektom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú najmä poisťovne, ubytovacie zariadenia, sprievodcovia, prepravné a doručovacie spoločnosti.
Spoločnosti ktoré môžu prichádzať do kontaktu s vašimi osobnými údajmi:

– UNIQA poisťovňa, a.s. (cestovné poistenie) – informácia o spracovaní osobných údajov
– Google LLC  (úložisko elektronických dát, analýza návštev webovej stránky) – pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google
– Slovenská pošta, a.s. (zasielanie písomností)ochrana osobných údajov
– ubytovacie zariadenia v ktorom sú klienti ubytovaní – v  rámci EU majú dodržať zásady nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 – GDPR

Technické zabezpečenie

Naše webové stránky a ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov. Prístup k vašim údajom majú len osoby na to poverené a to len v rozsahu v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitnú službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám. Využívaním šifrovacieho systému, kódovania SSL (Secure Socket Layer) sú vaše údaje bezpečne prenášané.

Aké máte práva?

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 • Právo na prístup
  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na nápravu
  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracovania
  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať
  Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
  Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
 • Právo odvolať súhlas
  Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť
  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0903143787 poslaním e-mailu na adresu: info@melitour.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu:
  Mgr. Anikó Sárkányová CK Melitour, so sídlom L. Novomeského 767/26, 927 01 Šaľa*Súhlas so spracovaním osobných údajovAk nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
  webová stránka: https://dataprotection.gov.sk

 

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR nájdete:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr